@thekolkatabuzz

The Kolkata Buzz™

A platform where you get to know each and every sneak peak about Kolkata & Bengalis. 🌍 Facebook 1 Million + 🚩 Official Hashtag #thekolkatabuzz
13,575 Posts 197,921 Followers 10 Following